WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Przychodząc do biura nieruchomości często zastanawiamy się co ta konkretna firma jest w stanie nam zaoferować i co wyróżnia ją na tle innych firm. Czy jest w stanie pomóc mi sprzedać mieszkanie, działkę, dom czy też znaleźć wymarzone miejsce które będę mógł nazwać domem? Odpowiedzią na to pytanie z naszej strony jest zdecydowane tak.

Sprzedaż, kupno czy też wynajem nieruchomości wydaje się z pozoru łatwą sprawą i wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak wiele zawiłości pojawia się na drodze. Rolę przewodnika w tym skomplikowanym procesie pełni pośrednik nieruchomości, który za państwa jest w stanie zająć się  wszelkimi sprawami prawnymi .

Posiadamy licencję Zawodową Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 10699 nadaną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości oraz ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej. Nasza kadra stale uzupełnia swoją wiedze przez liczne szkolenia by lepiej Państwu służyć nasza wiedzą. Dla nas najważniejszy jest komfort i uczucie bezpieczeństwa klientów  biura. Oferujemy państwu spokój oraz pewność co do bezpieczeństwa transakcji . Działamy KONKRETNIE!

 

Obrót nieruchomościami


W zakresie kupna:

 • Badaniem rynku i pozyskiwaniem oferty z uwzględnieniem
  preferencji nabywców
 • Informowaniem o ofertach odpowiadającym Państwa wymaganiom
 • Pomocą w przygotowaniu pełnej dokumentacji
 • Przekazywaniem informacji dotyczących opłat przy transakcji
 • Sprawdzaniem stanu prawnego nieruchomości
 • Negocjowaniem warunków umowy
 • Państwa bezpieczeństwem finansowym (właściwy sposób rozliczenia
  zapłaty i bezpieczną formę przekazania pieniędzy)
 • Ustalaniem warunków transakcji odpowiadającym obu stronom
 • Pomocą w uzyskaniu kredytu
 • Dopilnowaniem wszystkich spraw związanych z wizytą u Notariusza
 • Sporządzaniem protokołu zdawczo-odbiorczego

W zakresie sprzedaży:

 • Sporządzaniem dokumentacji fotograficznej
 • Weryfikacją dokumentów
 • Pomocą przy regulacji stanów prawnych (sprawy spadkowe, udziały itp?)
 • Przygotowaniem szczegółowych opisów nieruchomości i okolicy
 • Opracowaniem skutecznych strategii reklamowych z pełnym
  uwzględnieniem grup docelowych (reklama wizualna,
  lokalna reklama prasowa, reklama internetowa)
 • Wykorzystaniem naszej bazy klientów poszukujących
 • Pomocą w ustaleniu ceny ofertowej
 • Doradztwem w sprawie poprawy wizerunku nieruchomości
 • Uczestnictwem w prezentacji nieruchomości
 • Doradztwem i negocjowaniem w Państwa imieniu
 • Sporządzaniem protokołu przekazania nieruchomości

 

 

Kredyt hipoteczny


Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną wiemy jak trudne może być zgromadzenie we własnym zakresie środków na zakup nieruchomości. Aby jeszcze bardziej ułatwić Państwu proces sprzedaży i kupna, postanowiliśmy nawiązać współpracę z bankami oraz wyspecjalizowanymi doradcami finansowymi, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące kredytów hipotecznych.


KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Rada Krajowa PFRN w dniu 9 grudnia 2013 przyjęła Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Z dniem 1 stycznia 2014 roku przestały obowiązywać standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami i standardy zawodowe zarządców nieruchomości uzgodnione z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

PREAMBUŁA

Prowadzenie działalności zawodowej przez pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości wymaga dyscypliny i pogłębionej wiedzy z wielu dziedzin nauki i prawa. Wiedza ta powinna być aktualizowana.
Mając na uwadze zakres odpowiedzialności, który spoczywa na pośrednikach w obrocie nieruchomościami i zarządcach nieruchomości w wyniku pełnionej przez nich roli w życiu społecznym i gospodarczym, ustanawiamy Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami  i zarządców nieruchomości.
Celem stanowionych zasad jest zapewnienie usługobiorcom najwyższej ochrony i jakości usług w interesie wspólnego dobra oraz w celu zachowania dorobku i osiągnięć zawodu pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

DEFINICJE

§ 1     1. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, zwanym dalej Pośrednikiem, jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne zmierzające do dokonania przez inne osoby czynności prawnych dotyczących praw do nieruchomości,  w tym:
a. nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości;
b. nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu;
c. najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;
d. innych czynności niż określone w pkt. a-c, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.
2. Zarządcą nieruchomości, zwanym dalej Zarządcą, jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne mające na celu w szczególności:
a. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
b. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
c. zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;
d. bieżące administrowanie nieruchomością;
e. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
f. uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
3. ?Nieruchomość? na potrzeby niniejszego Kodeksu oznacza również spółdzielcze własnościowe prawo do  lokalu, ekspektatywę do tychże praw oraz prawo wynikające z zawartej z deweloperem umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego, użytkowego i domu jednorodzinnego.
4. Pośrednik/zarządca może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ

ZASADY OGÓLNE

§ 2. Pośrednik/zarządca wykonując zawód, wykazuje się kompetencją oraz profesjonalizmem.
§ 3. Pośrednik/zarządca wykonuje zawód zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz kodeksu etyki zawodowej, ze szczególną starannością, właściwą dla zawodowego charakteru tych działalności.
§ 4. Pośrednik/zarządca zna i analizuje sytuację rynkową w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi klientów.
§ 5. Pośrednik/zarządca nie podejmuje się wykonania zadań, które wykraczają poza zakres ich wiedzy i doświadczenia zawodowego, chyba że uzyska zgodę klienta na współpracę ze specjalistą w danej dziedzinie.
§ 6. Pośrednik/zarządca doskonali umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe, w szczególności poprzez regularne uczestnictwo w ustawicznym kształceniu.

RELACJE Z KLIENTAMI

§ 7. Pośrednik/zarządca nie dyskryminuje klientów, ani osób trzecich ze względu na rasę, wyznanie, płeć lub pochodzenie.
§ 8. Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od natrętnego nakłaniania klientów do zamówienia usługi, a w kontaktach z klientami, osobami trzecimi oraz innymi pośrednikami/zarządcami zawsze ujawnia swój status, jako osoby działającej zawodowo.
§ 9. Pośrednik/zarządca informuje klienta o zasadach świadczenia usługi pośrednictwa/zarządzania.
§ 10.W relacjach z klientami pośrednik/zarządca postępuje etycznie, uczciwie i rozważnie, dbając o to, aby nie narazić ich na szkody.
§ 11.Pośrednik/zarządca postępuje w stosunku do klientów lojalnie i chroni ich  interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron.
§ 12.Pośrednik/zarządca nie zataja przed klientem żadnych ofert oraz udziela jasnych, wyczerpujących i niewprowadzających w błąd informacji o przedmiocie  pośrednictwa/zarządzania.
§ 13. Pośrednik/zarządca dba o to, aby inna jego działalność gospodarcza lub/i zawodowa nie narażała na szkodę interesów klientów.
§ 14. Pośrednik nie może być stroną transakcji, w odniesieniu do której wykonuje czynności pośrednictwa.
§ 15. Zarządca nie przyjmuje bez wiedzy i zgody klienta, wynagrodzenia, ani żadnych innych korzyści od usługodawców zatrudnionych w związku z realizacją zadania powierzonego zarządcy przez klienta.
§ 16. Pośrednik/zarządca, w związku z realizacją umowy nie zamawia bez wiedzy i zgody klienta odpłatnych robót, towarów ani usług obciążających tego klienta.
§ 17. Informacje, które Pośrednik uzyskał w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a Zarządca w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami, stanowią tajemnicę zawodową. Tajemnica ta może być ujawniona tylko w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jak również przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonywania usługi oraz mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.

RELACJE Z INNYMI SPECJALISTAMI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

§ 18. Pośrednik/zarządca utrzymuje koleżeńskie relacje z innymi pośrednikami/ zarządcami  i współpracuje przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.
§ 19. Wypowiadając się na temat działalności prowadzonej przez innego pośrednika/ zarządcy, pośrednik/zarządca zachowuje umiarkowanie i obiektywizm.
§ 20. Pośrednik/zarządca unika wszelkich konfliktów z innymi pośrednikami/zarządcami, które mogłyby naruszyć interesy klienta.
§ 21. Pośrednik/zarządca dba o prestiż zawodu.
§ 22. Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od zachowań, które mogą wyrządzić moralną lub materialną szkodę innemu pośrednikowi/zarządcy.
§ 23. Pośrednik/zarządca dąży do eliminowania ze swojego środowiska praktyk szkodzących klientom.

Powyższy Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości został opracowany na podstawie o Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Specjalistów Rynku Nieruchomości przyjętego przez CEPI.
Przyjęto uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w dniu 9 grudnia 2013 roku.
Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku